• Language: English English
 • modify

Language:

Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy https://www.carsystems.eu dostępny pod adresem internetowym http://www.carsystems.eu (dalej: „Sklep”) jest prowadzony i jest  własnością:  CAR-SYSTEMS z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Śląskiej 57, NIP: 5991275886.
 2. Tel.: + 48 95 724 12 33, + 48 95 732 21 31, + 48 95 725 81 91, + 48 600 369 000, info@carsystems.pl
 3. Treść strony https://www.carsystems.eu/ należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

§2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. W Sklepie umieszczone są informacje o towarach zawierające przynajmniej ich opis, cenę oraz dane o dostępności towaru w magazynie Sprzedawcy.
 2. Cena podawana w złotych polskich i zamieszczona przy produkcie na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia przez Kupującego jest ceną wiążącą i ostateczną, zawiera podatek VAT i nie zawiera kosztów przesyłki.
 3. W celu złożenia zamówienia towaru, Kupujący powinien:

1.    wypełnić i przekazać online formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu albo;
2.    zarejestrować się w Sklepie przy pomocy formularza rejestracyjnego, zalogować się jako zarejestrowany użytkownik Sklepu i zaakceptować zakup wybranych przez siebie towarów.


4.    Kupujący otrzymuje informację o całkowitej wartości zamówienia po dokonaniu wyboru formy dostawy i sposobu płatności.
5.    Jeżeli Kupujący jest konsumentem tj. nabywa towary w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą w odpowiedzi na złożone zamówienie oraz w celu potwierdzenia tożsamości Kupującego a także danych przez niego podanych w ramach zamówienia, Sprzedawca, w terminie dwóch dni roboczych od jego otrzymania, przesyła Kupującemu, na podany przez niego adres e-mail zawiadomienie o złożonym zamówieniu zawierające informacje o:

1.    zamówionych towarach i ich liczbie;
2.    cenie jednostkowej towaru i cenie łącznej zamówienia wraz z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług bądź innych należności publicznoprawnych związanych ze sprzedażą towaru;
3.    formie zapłaty;
4.    kosztach i sposobie dostawy;
5.    konieczności potwierdzenia zamówienia, w celu jego realizacji.

Jeżeli Kupujący  jest już zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu, po zalogowaniu do swojego konta wszystkie informacje w procesie zakupu uzyskuje online, a potwierdzenie złożenia zamówienia otrzymują mailem z następującymi informacjami:

6.    zamówionych towarach i ich liczbie;
7.    cenie jednostkowej towaru i cenie łącznej zamówienia wraz zwyszczególnieniem podatku od towarów i usług bądź innych należnościpublicznoprawnych związanych zesprzedażą towaru;
8.    formie zapłaty;
9.    kosztach i sposobie dostawy.

6.   Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca przesyła Kupującemu, na podany przez niego adres e-mail, zawiadomienie o złożonym zamówieniu zawierające podstawowe informacje o tym zamówieniu.
7.    Dokonane przez Kupującego ostateczne potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży.
8.    Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
9.    Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji poprzez przesłanie Kupującemu, który potwierdził złożenie zamówienia, na podany przez niego adres e-mail, zawiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.


§3.  PŁATNOŚĆ ZA TOWARY

 1. Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
       a. płatności przelewem bezpośrednio na konto Car–Systems Sp. z o.o., możliwy jest też zakup w cenach netto dla firm z
           unii europejskiej posiadających aktywny numer VAT.
       b. Płatnością online za pomocą karty płatniczej.
       c. Płatności przez system Paypal
       d. Płatności przez system płatności Sofort Banking
 2. Płatności online za pomoca kart płatniczej obsługuje firma eCard S.A., dostępne formy płatności:
      Karty płatnicze:

•  Visa
•  Visa Electron
•  MasterCard
•  MasterCard Electronic
•  Maestro

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności,  niż wymienione w §3. pkt 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z  Użytkownikiem.
4. W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.


§4.  DOSTAWA TOWARU


1.    Dostawa towaru dostarczanego Kupującemu na terenie Polski następuje:

a.    pocztą kurierską na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
b.    za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
c.    poprzez osobisty odbiór przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną w siedzibie Sprzedawcy.

2.    Obowiązujący cennik kosztów dostawy na terenie Polski znajduje się na stronie Sklepu http://www.carsystems.eu/.
3.    Niezależnie od tego Kupującemu podczas składania zamówienia każdorazowo zostaje przedstawiony dokładny koszt  dostarczenia  wybranych towarów na wskazany przez niego adres
4.    W przypadku zamówienia z dostawą poza granicami Polski, Kupujący po otrzymaniu potwierdzenia wraz z informacją o całkowitej wartości zamówienia, łącznie z kosztami dostawy, ale bez uwzględnienia kosztów ewentualnych, dodatkowych opłat celnych,  może dokonać wyboru jednego z dwóch sposobów płatności:
      a.    płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy
      b.    płatność elektroniczna kartą płatniczą przy użyciu płatności online obsługiwanych przez firmę eCard S.A.
      Po otrzymaniu płatności lub informacji o prawidłowym jej wykonaniu za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych firmy eCard S.A.,  Sprzedawca dostarcza przedmiot zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej na wskazany przez Kupującego adres.
4. Odbierający towar - Kupujący lub osoba przez niego upoważniona,  zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania towaru oraz stanu  zewnętrznego towaru, z zachowaniem szczególnej staranności.


§5. REKLAMACJE I ZWROTY

1.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niedokładnego adresu
2.    Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
3.    Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
4.    Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w §5.pkt 2, jak i zwrot zakupionego towaru, o którym mowa §5.pkt 3 możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, przy czym przez towar rozumie się również jego oryginalne opakowanie.
5.    Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
6.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki, wraz z raportem o szkodzie. Bez raportu o szkodzie nie możemy rozpocząć procedury roszczenia..
7.    Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę w formie pisemnej. W przypadku reklamacji dotyczących towarów zakupionych w sklepie http://www.carsystems.eu/ niezbędne jest dostarczenie wadliwych towarów wraz z dowodem zakupu, a okres 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji jest liczony od momentu otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych towarów.
8.    Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. 
Koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Sprzedawca.
9.    Zarówno w przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot należności obejmuje koszt towaru w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając towar oraz koszt najtańszej formy wysyłki oferowanej przez Sprzedawcę, bez względu na formę wysyłki wybraną przez Kupującego.    
10.   W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych, liczonych zgodnie z zapisami §5.pkt 7, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

§6.  POLITYKA PRYWATNOŚCI


1.    Kupujący rejestrując się w Sklepie http://www.carsystems.eu/ i wybierając w trakcie rejestracji odpowiednie pole, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych Sklepie internetowym http://www.carsystems.eu/.
2.    Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak rejestracji lub jednorazowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia bez rejestracji, uniemożliwia realizowanie zamówień Kupującego w Sklepie internetowym http://www.carsystems.eu/.
3.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru.
4.    W razie wyrażenia przez Kupującego stosownej, dodatkowej zgody (poprzez zaznaczenie pola „Zapisz mnie na newsletter”) na otrzymywanie informacji handlowych o nowych produktach i promocjach Sklepu internetowego http://www.carsystems.eu/.
5.     Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w zakresie objętym taką dodatkową zgodą.
6.    Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Kupującego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).
7.    W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
8.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego.


§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2013.10.20
2.    W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176)
3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Sklepu internetowego http://www.carsystems.eu/. Zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie krótszym niż 7 dni od daty jego publikacji na stronie internetowej http://www.carsystems.eu/ .Polityka Prywatności sklepu internetowego www.carsystems.eu


Politykę Prywatności sklepu internetowego http://www.carsystems.eu/ można streścić w dwóch punktach:

1. Dane podawane przez użytkowników w celu realizacji zakupu, korzystania z newslettera, czy po prostu kontaktu ze sklepem http://www.carsystems.eu/ pozostają do wyłącznej dyspozycji administratora sklepu i nigdy, pod żadnym pozorem nie są udostępniane innym podmiotom.
2. Dbamy o bezpieczeństwo zakupów dokonywanych przez naszych użytkowników, oddając wszystkie czynności związane z płatnością online wyspecjalizowanej, certyfikowanej firmie eCard. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pośrednictwem ePłatności jest zapewnione przez zastosowanie 256 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji klienta w jego własnym banku (login, hasło, hasło jednorazowe).


- Administratorem danych przekazanych przez Użytkowników w procesie rejestracji, zamówienia i zakupów w sklepie internetowym http://www.carsystems.eu/ jest firma CAR-SYSTEMS z siedzibą przy ul. Śląskiej 57 w 66-400 Gorzowie Wielkopolskim , tel.: + 48 95 724 12 33,
e-mail: info@carsystems.pl, prowadzącą działalność zgodnie z wpisem do KRS pod numerem 0000444309, NIP: 5993164955, Regon: 081099260.

- Każdy Użytkownik sklepu internetowego info@carsystems.pl ma prawo na każde żądanie otrzymać wgląd i prawo zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez administratora w związku z prowadzoną działalnością. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników dostęp ten jest możliwy w każdym momencie, osobiście  poprzez edycję swoich danych na indywidualnym koncie w sklepie.

- Dokonując zakupu i wypełniając formularz zamówienia lub rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.sierpnia1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 18. lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz.1204).  

- Akceptując oddzielnie sformułowana zgodę na otrzymywanie newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych – informacyjnych, promocyjnych, kontaktowych związanych z działalnością sklepu internetowego info@carsystems.pl i jego Administratora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.sierpnia1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 18. lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz.1204).

- Ciasteczka - info@carsystems.pl wykorzystuje cookies (ciasteczka) - małe pliki tekstowe przesyłane do komputera Użytkownika pozwalające w sposób uproszczony identyfikować użytkownika w przypadku wielokrotnego korzystania z naszego sklepu, lub wprowadzania korekt w transakcji. Warunkiem poprawnego działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Użytkownika i nie usuwanie ich z pamięci przeglądarki.

- Administrator sklepu internetowego http://www.carsystems.eu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań użytkownika, takich jak udostępnianie haseł do swojego profilu, czy loginów i haseł do swoich kont poczty e-mail.

Podsumowując – korzystając z naszego sklepu internetowego info@carsystems.pl, zarówno w celu dokonania zakupów, jak poszerzenia swojej wiedzy, czy orientacji w asortymencie, jako Użytkownik akceptujesz powyższą politykę prywatności. W przypadku zakupu, system będzie wymagał od Ciebie potwierdzenia tej akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Jeśli z jakichś względów nie możesz zgodzić się z naszą Polityką Prywatności i nie możesz jej zaakceptować – zapraszamy do osobistych zakupów w siedzibie naszego sklepu ul. Śląska 57, 66-400 Gorzów Wlkp. Zawsze też możesz się z nami skontaktować wysyłając e-mail pod adres sales@www.carsystems.eu

Administrator sklepu internetowego http://www.carsystems.eu/ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika sklepu https://www.carsystems.eu/  obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.     

Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive discounts and information about sales and promotions.

Welcome

You can be happy about the fact, that at last you have found such a company like us, because most of the wirings, modules or sets are produced or assembled by us.


You do not need to overpay anymore!


We guarantee the fastest delivery and best quality.
If you want to be informed about our new products – do not hesitate to register now!

X Close

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. We also use cookies to ensure we show you
advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive
all cookies on the Carsystems website. However, if you would like to, you can change your cookie settings at any time. 

Go to Privacy Policy